ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met

Pixie Nails
Sophie Mortier
Palmendreef 18
9040 St- Amandsberg
BE0848 935 585

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

BEHANDELINGEN

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de nagelstyliste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderszijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de styliste te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Pixie Nails is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

Behandeling enkel op afspaak
De behandelingen bij Pixie Nails zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt. Zo kunnen we je de beste service aanbieden.  Afspraken kunnen gemaakt worden via onze website, in ons salon, via het telefoonnumer 0486 280 470 of sophie@pixienails.be. Als we tijdens onze openingsuren uw oproep niet beantwoorden, dan zijn wij bezig met een behandeling. Tijdens een behandeling staat aandacht voor de cliënt centraal, waardoor er geen oproepen worden aangenomen. Daardoor zijn we telefonisch soms moeilijk bereikbaar.
 

TIMING

We verzoeken je vriendelijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de afspraak tijdig kan beginnen. Ben je te laat op je afspraak dan verlies je mogelijks de behandel tijd en zal je afspraak ingekort worden of, in het uiterste geval, geannuleerd worden.

Elke klant wordt bij Pixie Nails 48u op voorhand herinnerd aan de afspraak via e-mail. 

Ga je toch te laat zijn? Verwittig dan even telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Niet komen opdagen (“no show”)?  Als je een afspraak bij Pixie Nails boekt wordt er voor jou voldende tijd in de agenda geblokkeerd. Kom je niet opdagen, dan is die tijd verloren en de tijd kon niet meer worden opgevuld door een andere klant. Om die reden wordt bij een no show de volledige behandeling. in rekening gebracht . 

 

ANNULATIES

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Bij het zonder tijdige annulering tot 4 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënt 100% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Een volgende afspraak kan slechts doorgaan wanneer deze vergoeding correct werd betaald door de cliënt.

 

BETALING

U kan bij ons betalen met contant geld en via de Bancontact applicatie op uw smartphone.

Betaal je graag je behandeling vooraf? Dat kan via onze online afspraak module

 

VOORSCHOTTEN

Bij enkele van onze behandelingen wordt gevraagd om de behandeling voorruit te betalen. Enkel wanneer deze vooruitbetaling werd uitgevoerd is de afspraak definitief.

De vooruitbetaling gebeurt via ons online betalingssysteem. De details ontvang je na het maken van de afspraak via mail. Als alternatief kan de vooruitbetaling ook in het salon gebeuren. 

Voer je de vooruitbetaling niet uit binnen 24 uur na het ontvangen van de mail met instructies, dan wordt de afspraak automatisch geannuleerd. 

Vooruitbetaling is verplicht voor de volgende behandelingen:

 • Nieuwe klanten
 

PRODUCTVERKOOP

Pixie Nails verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandeling

Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.
 

INRUILEN EN RETOUR

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.
 

VERPLICHTINGEN PIXIE NAILS

Pixie Nails  neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Pixie Nails neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Pixie Nails tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Pixie Nails rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

PERSOONSGEGEVENS

Pixie Nails behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Pixie Nails daartoe wettelijk verplicht is.

Natuurlijk zijn we trots op de resultaten die we neerzetten. Om dit aan jou te kunnen tonen is het mogelijk dat er voor & na fotos gemaakt worden. Bij de behandeling zal de styliste je vragen of deze foto’s gemaakt mogen worden en of deze mogen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Dit gebeurt natuurlijk steeds anoniem en met oog voor je privacy. 

 

GARANTIE, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN NAZORG

Pixie Nails kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de styliste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met Pixie Nails

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Pixie Nails. Dit is van het grootste belang. De styliste zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Pixie Nails kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Pixie Nails treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Pixie Nails nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Pixie Nails is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Pixie Nails van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Pixie Nails is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Pixie Nails is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Pixie Nails naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Pixie Nails te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Pixie Nails betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Pixie Nails verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Pixie Nails.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Pixie Nails is uitdrukkelijk verboden.

 

PARKEREN

Er is gratis parkeergelegenheid  in de straat.

We vragen om mooi in het vak te parkeren, zodat er ook voldoende plaats is voor andere klanten of buurtbewoners.

Parkeren is steeds op eigen risico. Pixie Nails is niet verantwoordelijk voor enig ongeval of diefstal.

 

SLOTBEPALING

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Pixie Nails.

Hey hey! Leuk dat jij een afspraak wil maken bij Pixie Nails. Momenteel gaan wij door een drukke periode waardoor er in de agenda helaas geen ruimte is voor nieuwe klanten. Eventuele vrije plaatsen worden steeds bekend gemaakt via onze instagram stories. Een tip om niks te missen? Ga naar de ‘alarmbel 🔔’ rechts bovenaan op de instagram pagina van Pixie Nails en vink ‘verhalen’ aan.
Dank je wel voor jouw interesse in onze diensten en misschien tot binnenkort!
Veel liefs,
Sophie